Restrukturyzacja kredytu. Z korzyścią dla banku i klienta

Na czym polega restrukturyzacja kredytu i kiedy warto z niej skorzystać? Czy taka opcja dostępna jest także dla osób spłacających kredyt hipoteczny? Jakie formy restrukturyzacji zadłużenia najczęściej proponują banki i z których z nich warto skorzystać? Podpowiadamy, jak przygotować się do restrukturyzacji zadłużenia oraz jak przygotować wniosek o wszczęcie takiej procedury.

Co to jest restrukturyzacja kredytu?

Restrukturyzacja kredytu oznacza zmianę warunków spłacania posiadanego zadłużenia. Jej celem jest dostosowanie zasad spłaty zobowiązań do nowej sytuacji finansowej i materialnej kredytobiorcy. Możliwość restrukturyzacji zadłużenia klientów banków przewidują przepisy ustawy o prawie bankowym z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Według zapisów artykułu 75c. bank powinien umożliwić wnioskodawcy restrukturyzację kredytu, zmieniając określone w umowie warunki lub terminy spłaty kredytu. Czynności te należy wykonać w oparciu o dokonaną przez bank analizę sytuacji gospodarczej dłużnika. Te same przepisy stosuje się do umów, których przedmiotem jest restrukturyzacja kredytu hipotecznego.

Kiedy wykonać restrukturyzację?

Jakie przesłanki przemawiają za przeprowadzeniem restrukturyzacji kredytu? Modyfikacje warunków spłaty zadłużenia mogą wynikać ze zmiany sytuacji materialnej kredytobiorcy. Dzieje się tak np. w wyniku utraty zatrudnienia lub innego ważnego źródła dochodu przez kredytobiorcę, co może znacznie utrudnić spłatę kredytu na ustalonych wcześniej warunkach.

W takiej sytuacji restrukturyzacja kredytu może być korzystna nie tylko dla dłużnika, który zyska w ten sposób możliwość terminowej spłaty zobowiązań, ale także dla banku, który unika zaprzestania regulacji zobowiązań zaciągniętych przez kredytobiorcę. Warto dodać, że restrukturyzacja kredytu jest możliwa również wówczas, gdy sytuacja materialna kredytobiorcy ulega poprawie i chce on szybciej spłacić swoje zobowiązania.

Restrukturyzacja kredytu i jej konsekwencje

Należy pamiętać, że przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia będzie się prawdopodobnie wiązać z kosztami. Banki pobierają bowiem opłaty za przygotowanie aneksu do umowy dotyczącego restrukturyzacji kredytu. Zmiany warunków spłaty kredytów mogą także wpłynąć na wzrost całkowitego kosztu spłaty zadłużenia.

Jak przeprowadzić restrukturyzację?

Wśród najczęściej wybieranych sposobów restrukturyzacji kredytów są następujące rozwiązania:

  • Nowy harmonogram spłat – polega na wydłużeniu czasu spłacania kredytu przy jednoczesnym zmniejszeniu kwoty rat kredytowych. Takie działanie wiąże się zwykle z obciążeniem dłużnika większymi odsetkami.
  • Zawieszenie spłaty zadłużenia – to tak zwane wakacje kredytowe, czyli określony czas, w którym kredytobiorca jest zwolniony z obowiązku spłaty kolejnych rat. Należy jednak pamiętać, że jest to również okres, w którym odsetki wciąż są naliczane.
  • Konsolidacja kredytu – możliwość połączenia kilku zaciągniętych przez dłużnika kredytów w jedno zobowiązanie. Taki kredyt ma wówczas lepsze warunki spłaty oraz mniejsze oprocentowanie i niższą ratę.
  • Nowy kredyt – w przypadku, gdy bank odmówi restrukturyzacji zadłużenia, można zaciągnąć nowy kredyt, który zostanie przeznaczony na spłatę dawnego zobowiązania.
  • Przewalutowanie – takie działanie wydaje się opłacalne, gdyż dzięki niemu zmniejszy się oprocentowanie kredytu. To jednak ryzykowna operacja ze względu na możliwość zmiany wartości waluty.

Procedura restrukturyzacji

Przed złożeniem wniosku o restrukturyzację kredytu warto najpierw skontaktować się z wierzycielem, by poznać dostępne możliwości działania. Banki umożliwiają taki kontakt m.in za pośrednictwem infolinii, skrzynki mailowej lub rozmowy z doradcą w siedzibie banku. Prośbę o restrukturyzację kredytu należy składać wierzycielowi w formie pisemnej. Warto uczynić to jeszcze przed faktyczną zmianą sytuacji materialnej dłużnika (np. wtedy, gdy dopiero spodziewamy się utraty pracy, a nie wówczas, gdy pozostajemy już bez zatrudnienia). Kolejnym etapem jest analiza wniosku przez kredytodawcę, a następnie – w razie pozytywnej decyzji – zawarcie nowej umowy w formie aneksu.

Restrukturyzacja kredytu – wzór pisma

Precyzyjny i dobrze udokumentowany opis sytuacji dłużnika pomoże przekonać bank, że konieczna jest restrukturyzacja kredytu. Wzór takiego pisma można z łatwością znaleźć w internecie. We wniosku powinny znaleźć się dane wierzyciela oraz dłużnika, a także przedstawienie problemu wraz z propozycjami jego rozwiązania.
Należy też pamiętać o zamieszczeniu opisu sytuacji materialnej właściciela kredytu, informacji o jego dochodach oraz przedstawieniu dokumentów potwierdzających utratę pracy lub zdolności do jej wykonywania. Klient wnioskujący o restrukturyzację kredytu powinien też zaproponować nowy harmonogram spłaty zobowiązań lub wysokości rat.